Varastohotelli M&M Niemen vuokraehdot

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.  Sopimuksen teon yhteydessä veloitetaan ensimmäisen kuukauden vuokra ja mahdollisesti kolmen kuukauden vuokraa vastaava vuokratakuu.
 Vuokranantaja ei voi vakuuttaa asiakkaan tavaroita, joten se on asiakkaan itsensä vastuulla. Vuokralainen on velvollinen lukitsemaan varastonsa riippulukolla. Vuokralaisen on huolehdittava käyntiensä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. 
 Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuoleisella yhden kuukauden ( 1kk )  irtisanomisajalla, ellei muuta sovita.
Vuokra-ajan jälkeen tyhjäksi havaitun varaston sopimus päätetään. Ellei lukkoa ole poistettu varaston ovesta sopimuksen päättymispäivään mennessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.
Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa, eräpäivään mennessä, vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuokranantajalla on oikeus periä maksamattomista vuokrista perintälain kulloinkin sallima huomautusmaksu ja viivästyskorko perintäkuluineen vuokralaiselta.
Vuokratila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Vuokralaisen täytyy palauttaa vuokrattu tila alkuperäiseen kuntoonsa. Vuokralainen ei saa tehdä muutoksia tilan rakenteisiin. Vuokratila ei ole tarkkuusmitattu. Tilaa saa käyttää vain vuokralaisen oman kuivan tavaran säilytykseen. Laittomien aineiden tai esineiden, räjähteiden, helposti syttyvien ja terveydelle tai ympäristölle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden säilyttäminen tiloissa on kielletty. Mikäli vuokranantaja arvioi säilytetyn tavaran voivan olevan ihmisille tai kiinteistölle haitaksi, on vuokralainen velvollinen välittömästi poistamaan kyseisen tavaran vuokraamastaan tilasta.
Vuokralaisella on hallintaoikeus vuokraamaansa tilaan. Vuokranantajalla on kiinteistöhoidollisten hätätapausten vuoksi oikeus mennä tilaan. Vuokranantajalla on erityisestä syystä oikeus osoittaa vuokralaiselle samasta varastosta vastaava tai isompi varasto samaan hintaan.
Yöpyminen tai asiaton oleskelu on tiloissamme ehdottomasti kielletty. Vuokralaisella on pääsy vuokrakohteeseen voimassa olevina M&M Varastohotellin aukioloaikoina.
Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa vuokratilassa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota vuokraamansa tila sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Varastoon jääneet roskat ja tavarat toimitetaan kaatopaikalle vuokralaisen kustannuksella.
Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokran määrää vuosittain. Muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin.
10§ Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea asiakkaan kulkuoikeus ulko-oviin, ja tuplalukita varasto omalla lukollaan, kunnes vuokra on maksettu.
11§ Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus ottaa haltuunsa vuokralaisen tilassa säilyttämä irtain ja realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota. Realisointitulos käytetään asiakkaan kyseisen sopimuksen vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle tämän pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen
vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty.
12§ Vuokralainen vastaa vuokratilan vuokrasta realisointihetkeen saakka. Vuokralaisen säilyttämät tavarat toimivat vuokranantajan saatavienvakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin tai muihin sopimusrikkomuksiin.
13§ Vuokralainen on velvollinen viemään jätteensä jäteasemalle tai kunnalliseen lajittelupisteeseen. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun tilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella.
14§ Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.
15§ Vuokralainen on ilmoitettava posti- ja sähkäpostiosoitteessaan tai puhelinnumerossaan mahdollisesti tapahtuvat muutokset välittömästi vuokranantajalle. Vuokralainen on muutenkin vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
16§ Mikäli vuokralainen rikkoo yllämainittuja sopimusehtoja vastaan, on vuokranantajalla oikeus päättää ja purkaa kaikki vuokralaisen sopimukset riippumatta siitä, mihin yksittäiseen tilaan sopimusrikkomus liittyy.
17§ Vuokranantajalla on oikeus sopimusehtojen muuttamiseen. Tästä vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle vähintään kahta kuukautta aikaisemmin.